مطالعات اجتماعی
 
وبلاگی جهت اطلاع رسانی به همکاران ودانش آموزان درس مطالعات اجتماعی

درس دوم

1)دلایل اجتماعی زندگی کردن انسان چیست ؟

  • انسان با لطبع اجتماعی است – میل طبیعی انسان به  اجتماعی زندگی کردن -
  • تامین نیا زهای انسان

2)منظوراز با لطبع اجتماعی بودن انسان چیست ؟

میل طبیعی انسان به زندگی اجتماعی و ذات  اجتماعی انسان راگویند.

 

3)  تعامل اجتماعی راتعریف کنید؟

انسان معمولا"براساس یک میل طبیعی می خواهد بادیگران  رابطه برقا ر کند 

واگرفرد دیگری به این عمل پاسخ دهد میان آنهارابطه ی اجتماعی برقرار می گردد.

دراین حالت می گوییم تعامل اجتماعی بوجود آمده است .

 

 

4) تعامل اجتماعی چگونه موجب شکل گیری (ما)می شود؟

با شکل گیری تعامل اجتماعی افراد سعی می کنند نکات مشترک ومشابهت هایی میا ن خود ودیگری بیابند

 یا آن هارا تقویت کنند.براسای مشترکات ومشابهت هابه تدریج مجموعه ای واحد یعنی (ما) تشکیل می شود.

 

5) گروه چگونه تشکیل می شود؟

هرچه میزان شباهت هاومشترکات بیشتر باشد مای تشکیل شده عمیق ترمی شود به این ترتیب تعامل طرفین با یکدیگر نیز تداوم می یابد . درچنین حالتی افراد به عنوان یک گروه شناخته می شوند .

به عبارت دیگر :افرادی که خودرا ما تلقی  می کنند و به صورت نسبتا " پایدار ومنظم با یکدیگر تعامل دارند یک گروه راتشکیل می دهند .

 

6) تعریف گروه رابیان کنید ؟

افرادی راکه یک گروه یا جامه راتشکیل می دهند خودرا بصورت ما درک می کنند که فراترازهویت ها ی فردی (من ) آنها ست  .

 

7) تفاوت گروه    و    "ما" را بیان کنید ؟

روابط میان ما سطحی ومحدود مانند مسافران قطار یا کمی قو یتر اما گروه رابطه بسیار قوی تر از مادارد .

 

8) آیا دیگر موجودات زندگی اجتماعی دارند ؟

بله مانند : زنبورعسل – موریانه ها  و مورچه ها 

 

فعالیت 2-1

 

نخستین روزی را که وارد دبیرستا ن شدید در نظر آورید وحد اکثر در سه سطر توضیح دهید

که چگونه وچرا با دیگران رابطه برقرار کردید :

 

نخستین روز مدرسه بعد از وارد شدن به مدرسه چند نفر از دوستانم را که سا ل گذشته با آنها هم کلاسی بودم

دیدم و به طرف آنها رفتم وبا آنها احوال پرسی کرد م وامید واربودیم که امسال هم با هم همکلاسی باشیم

 اما متاءسفانه آنطور نشد در کلاسی که با یکی از دانش آموزان که کنار من نشسته بود

 در باره مدرسه جدید صحبت کردیم وبه این صورت با یک دیگر آشنا شدیم .

من به دلیل اینکه در درسها به من کمک کند

ومشکلاتم را به عنوان یک دوست با او درمیان بگذارم با هم رابطه برقرار کردیم .

فعالیت 3-1

با بررسی نحوه ی دوست شدن خود بایکی از دوستا نتان :

1-انگیزه ی دوستی مشابهت های که بایک دیگر داشته اید یا پس از دوست شدن به دست آورده اید وچگونگی روابط میان خود را بنویسید.

در دوره ی راهنمایی با یکی از دانش آموزان که با من هم محله ای بود دوست شدم

– ماباهم به یک کلاس ورزشیی در محله مان هم می رفتیم واین باعث ارتباط بیشترما می شود

وضمنا" من دردروس ازاو قویتر بودم واو ازمن خواسته بود که در دروس به او کمک کنم

 وضمنا"مسیر مدرسه را باهم می رفتیم وبرمی گشتیم .

 

2) نمونه ای از دوستی هایی راکه به جدایی انجام میده است مطرح کنید

وعلت آن ازهم گسستن پیوند دوستی رامشخص نمایید :

بعضی ازدوستی ها به خاطر فاصله افتادن بین محل سکونت ها به جدایی می انجامد

– بعضی ازدوستی ها به دلیل تغییر افراد وتفاوت آنها درنگرشها به جدایی می انجامد-

 بعضی بخاطر جداشدن مدارس وکلاس هاو...به جدایی می انجامد و...

 

درس سوم

 

1)آیا افراد گروه ملزم به انجام رفتارهای خاص گروه هستند ؟چرا ؟

 بله فردی که درگروه زندگی می کند نمی تواند آزادانه وهرطور که می خواهد عمل کند

وباید برای بقای گروه کارهای خاصی راانجام دهد.

 

2)  هنجار یا الگوی عمل را تعریف کنید ؟

 به رفتارهایی که فرد با عضویت درگروه باید آنهارا انجام دهد ودرصورت رعایت نکردن آن دچار مجازات می شود را هنجار یا الگوی عمل می گویند .

 

3) هنجارهای کلاس را نام ببرید ؟

سلام کردن به معلم – درس خواندن – به موقع به کلاس آمدن– گوش دادن سر کلاس به معلم و...

4)  منظوراز بهنجار  ( normal ) و نابهنجار   (abnormal )  چیست ؟

    به کسی که الگوهای رفتاری گروه راانجام می دهد بهنجار گویند

     کسی که الگوهای رفتاری گروه  خویش راانجام نمی دهد   نابهنجار می گویند .

5)ارزش را تعریف کنید ؟

باتداوم زندگی گروهی به تدریج امور خواصی برای همه یا بیشتر افراد گروه مهم تلقی می شود

 به این امور که برای گروه اهمیت دارد ارزش گفته می شود .

 

6) ارزش های کلاس را نام ببرید ؟

کسب علم – موفقیت تحصیلی – احترام به معلم –  نظم وغیره .

7) تفاوتهای ارزش وهنجار را تعریف کنید ؟

  • ارزشها جهانی هنجارها گروهی اند
  • ارزشها کلی اند وهنجارها جزئی اند.
  • ارزشهاذهنی وهنجار ها بیرونی اند.

8)رابطه ارزش وهنجار رابنوسید ؟

هنجار الگوهای رفتاری گروه است وارزش هنجارهای مهم گروه

هنجار راه رسیدن به ارز شهاست

9) نرم به چه معنا است ؟

 norm

همان هنجار گروه است

فعالیت 4-1

رفتار اعضای خانواده وآشنایان ودوستان خود رادرنظر بگیرید .

 

الف- خانواده :

  • کمک به والدین درکارهای منزل 
  •  مراقبت والدین از کودکان.

 

-مهمانی هنگام ورود سلام کردن – با اطلاع قبلی به مهمانی رفتن

-         عبورومروردرخیابان – حرکت عابر پیاده درپیاده روها- عبورپیاده ها ازخط کشی خیابان ها.

ب – رعایت نکردن این الگوهای عمل برای فرد چه پیامد هایی دارد؟

 

درصورت رعایت نکردن هریک ازموارد بالا فرد به نوعی مجازات خواهد شد

مثلا " هنگامی که فردی ازخیابان درحال عبوراست از خط کشی عابر پیاده یا پل هوایی عبور نکند

 موجب مجروح شدن فرد یا حتی فوت او منجر می شود .

 

فعالیت 5-1

 

برای هریک ازموارد زیر دست کم دوارزش را مشخص کنید ؟

1-    خانواده : صمیمیت-  رعایت پاکدامنی  - محبت و...

2-    مدرسه : کسب دانش احترام به اولیا ء مدرسه – موفقیت تحصیل و...

3-    مسجد : عبادت – پاکیزگی- خلوص-

 فعاليت درس چهارم 4 فعالیت 6-1دو گروه اجتماعی را در نظر بگیرید :
1- برای هر یک از آنها در یک جدول دو ستونی ،دو الگوی عمل و دو ارزش بنویسید.
2- هماهنگی یا تضاد میان الگو های عمل و ارزش ها را مشخص کنید.

فعالیت 7-1
با بررسی روابط میان گروه های مختلف جامعه ، برای هر یک از تعارض های گروهی که می تواند نتایج مثبت یا منفی داشته باشد، یک نمونه ذکر کنید و نتایج حاصل از آن ها را در جدولی رسم کنید.
نوع تعارض نتایج ارزیابی
1-مسابقات علمی دانش آموزی
2-مسابقات ورزشی تیم ها موجب رشد علمی و اجتماعی دانش آموزان می شود.
موجب رشد کیفی در کشور می شود. مثبت و سازنده

۱-برخورد بین هیئت های عزاداری دانش آموزی
2-نزاع میان بالادهی ها و پایین دهی ها در یک روستا اختلاف و دشمنی بین دو گروه مذهبی
انرژی های مردم بجای آبادانی روستا موجب تخریب آن میشود منفی و مخرب
(منفی و مخرب)
فعاليت درس پنجم 5
فعالیت 10-1برای آگاهی از عمق تأثیر عضویت گروهی بر جهت گیری ها و اعمال فرد، بررسی زیر را انجام دهید و آن را مطابق نمونه در جدولی تنظیم کنید.
1-سه مورد از دوستی ها و دشمنی ها ، اظهار نظرها و اعتقادات خود را دربارهی امور و اعمالی که در طول یک روز انجام می دهید ، فهرست کنید.
2-مشخص کنید که کدام یک از آنها از موضع گروه ها و کدامیک از موضع خود جدا از این گروه ها انجام شده است.
جهت گیری دلایل ((ما)) یا ((من))
1-در میان رنگ ها از رنگ آبی آسمانی بیش تر خوشم می آید.
2-از رانندگانی که به چراغ قرمز توجه نمی کنند ، بدم می آید.
3-من از رنگ سنگ خیلی خوشم می آید.
4- من از سربازان اسرائیلی بدم می آید.
5-من از افرادی که در امور کشورمان دخالت می کنند ، بدم می آید . زیرا نگاه کردن به آن به من آرامش می بخشد.
زیرا آن ها حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند.
زیرا رنگ لباس باشگاهی است که من طرفدار آن هستم.
زیرا، افراد بی گناه را در فلسطین به قتل می رسانند.
زیرا، دخالت آنها باعث دهن کجی به ملت ایران است.
((من))

((ما))ی شهروندی

((من))
((ما))ی مسلمانی

((ما))ی ایرانی

 فعاليت درس ششم 6 فصل 1فعالیت 12-1
جوانی را در نظر بگیرید که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده و سپس به گروهی بی اعتنا به اعتقادات مذهبی گرویده است. اگر این جوان بخواهد با هر دو گروه باقی بماند سه حالت و رفتار ناشی از این دوگانگی ارزشی وی را مانند مثال زیر بررسی کنید.
ارزش های دینی خانواده ارزش های غیر دینی گروه جدید حالت و رفتار فرد در دوگانگی ارزشی
برای فرد حجاب ارزش است. نحوه ی پوشش براساس میل فرد است. فرد در بعضی محیط ها پوشش را رعایت می کند و در بعضی محیط های دیگر رعایت نمی کند.
فرد به وجود خدا اعتقاد دارد. خدایی وجود ندارد که بر اعمال انسان ها نظارت کند. در مورد وجود داشتن خدا یا وجود نداشتن او دچار تردید می شود.
نماز خواندن را واجب می داند. اعتقاد به خواندن نماز بعنوان یک تکلیف اعتقاد ندارد. در نماز خواندن یا نخواندن آن دچار تردید می شود.
فعالیت 13-1
گروهی را نام ببرید که ارزش هایی مغایر با ارزش های جامعه دارد.سپس ، دست کم سه پیامد عضویت در چنین گروهی را مشخص کنید.
گروه قاچاقچی : 1- منافع جامعه را به خطر می اندازد. 2-آزار و اذیت مردم 3-نا بسامانی
فعالیت 14-1
نتایج مطلق گرایی را در موارد زیر بررسی کنید:
1- انتخابات: تنها کاندیدای ما شایسته است پس مردم تنها باید به کاندیدای ما رأی بدهند.
2- تعیین مدیریت ها: تنها کاندیدای ما شایسته است پس مردم تنها باید به کاندیدای ما رأی بدهند.
3- اجرای برنامه های عمرانی: فقط به دنبال برنامه هایی هستند که به نفع خودشان است و برنامه دیگران را قبول ندارند.
فعالیت 15-1
برای اینکه یک گروه دچارآسیب تبعیت بی چون و چرا نشود ، چه ویژگی اساسی باید داشته باشد؟
جواب:: اجازه ی نقد و بررسی مسائل گروه به افراد داده شود و انتقاد به عنوان یک ارزش شناخته شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۸ توسط  کامران امیدوار